проф. дфн Клео Протохристова


 

Клео Протохристова е професор по антична и западноевропейска литература в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски”, ръководител на Катедрата по сравнително литературознание.

Автор е на шест книги, между които: Огледалото - литературни, метадискурсивни и културносъпоставителни траектории. Пловдив: Летера, 2004; Западноевропейска литература. Съпоставителни наблюдения, тезиси, идеи.  Пловдив: Летера, 2003 (2008); Благозвучието на дисонанса. Опити върху междутекстовостта. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1991; второ издание: Шумен:Алтос (Библиотека Академика), 1996

 


 
Виртуална библиотека 'ИВАН ШИШМАНОВ'  
Прима-Софт ООД