Проектът


 

ВИРТУАЛНА БИБЛИОТЕКА „ИВАН ШИШМАНОВ”

Българска литература в превод

 

финансираща институция: ФОНД НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, МОНМ, България

базова организация: ИНСТИТУТ ЗА ЛИТЕРАТУРА, БАН

период на проектната дейност12.2012 г.  –  12.2014 г.

 

 

ПРОЕКТНА ДЕЙНОСТ

Проектът включва мащабна изследователска (библиографска и текстологична) дейност, чиито резултати са директно приложени в дигитален библиотечен фонд, насочен към максимално широка читателска аудитория извън България. Библиотеката се изгражда като мрежа от типа хипертекст и поддържа:

 • вътрешни връзки между отделните преводи на един и същ автор или на един и същ текст във вариантите му на различни езици и/или в разносъставни книги;
 • външни връзки с наличната партньорска мрежа, с основни библиотечни фондове, с множество български и европейски институции в областта на интеркултурната комуникация, с издателства и мрежи за книгоразпространение, със специализирани академични мрежи и др.

 

Виртуална библиотека „Иван Шишманов" предоставя:

 • възможност да се четат произведения на  класически и съвременни български автори в превод на немски и английски език;
 • биографична справка за конкретния автор на немски и английски език;
 • библиографска справка за публикуваните преводи на текстовете на отделен автор, за вариантите на превод на отделно произведение и за книгохранилища, в които се съхраняват съответните издания;
 • тематични, поетологични и/или историографски организирани електронни книги и антологии, съставени в рамките на фонда на библиотеката;
 • информация за новоизлезли или предстоящи нови издания на преводи на българска литература.

 

В рамките на работната програма на проекта фондът на библиотеката  се попълва с преводи на два езика: английски и немски. На следващ етап, излизащ извън настоящата проектна дейност, се предвижда постъпателно разширяване на езиковата палитра на библиотечния фонд с преводи на френски, испански, руски, чешки, полски и др. езици.

 

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

 

 1. Проектът цели да се създаде модерен и ефективен инструмент, осигуряващ лесен, но и пълноценен достъп до българската литература. Един преводен масив, в чието реално натрупване е вложен сериозен интелектуален и не малък финансов ресурс  стои пасивен, труднодостъпен и неефективен. С настоящия проект той ще бъде изведен „на светло” и ще бъде включен в съвременните механизми на интеркултурна комуникация.
   
 2. Непосредствена цел на проекта е да подпомогне академичния дискурс в обучението по българистика, славистика, културология и др. В множество хуманитарни дисциплини, изследващи културния ареал на Югоизточна Европа, преводите на българска литература ще осигурят допълнително изследователско поле.
   
 3. Виртуалната библиотека предлага общо поле за среща на автори, преводачи, издатели, литературни критици, учени и читатели. Успоредно с това тя цели да провокира интереса на младите хора извън България към класическите и най-новите текстове на българската литература и по този начин да започне изграждането на трайна читателска аудитория, която ще има своята компетенция и своите потребности от контакти с българската култура.

 

 


 
Виртуална библиотека 'ИВАН ШИШМАНОВ'  
Прима-Софт ООД